ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਥੇ DEO ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ

ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਥੇ DEO ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ