ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਰਾਬ

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਰਾਬ