ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਫਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਫਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ
begum sakina