ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਘੁਮਿਆਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੋਹਤਾਜ

ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਘੁਮਿਆਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੋਹਤਾਜ