ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਪਿਆ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਓਹ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈ ਗਏ

ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਓਹ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈ ਗਏ