ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ