ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ…

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ...