ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ…. || DAILY POST PUNJABI ||

ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ.... || DAILY POST PUNJABI ||