ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ..’ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’

ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ..'ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ