ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੋਟ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੋਟ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ