ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਆਹੀ ਦਿਖਾਓ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਡਿਸਕਾਉਂਟ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ !

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਆਹੀ ਦਿਖਾਓ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਉਂਟ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ