ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬੋਲੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬੋਲੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ Daily pOst punjabi