ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, ਪਰਨੀਤ