ਵੈਨ ‘ਚ ਟਰੰਕ ਤੇ ਟਰੰਕ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ !

ਵੈਨ 'ਚ ਟਰੰਕ ਤੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਤ ਕਰ ਜਾਂਚ