ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇ