ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ