ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ
begum sakina