ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ, ‘FASTAG’ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਗੁਣੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ TOLL ਪਰਚੀ !

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ, 'FASTAG' ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਗੁਣੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ TOLL ਪਰਚੀ !