ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਦੋ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ

ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਦੋ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਮੇ 'ਤੇ