ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੇਕਾਬੂ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੇਕਾਬੂ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ