ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਰੇਪ,ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਰੇਪ,ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ