ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ,ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ

ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ,ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ,