ਲਓ ਜੀ, ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਹਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ…

ਲਓ ਜੀ, ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਹਰੇ ਹੋਏ