ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ‘ਗੁੰਡੇ’ ਸਾਵਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ 'ਗੁੰਡੇ' ਸਾਵਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ