ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: ‘ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੌਤ’

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: 'ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੌਤ'