ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ