ਮੌਤ ਵੀ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ

ਮੌਤ ਵੀ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ