“ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ !

"ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ !