ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ