ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ZERO, ਆਰਮੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ 5 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ..

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ZERO, ਆਰਮੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ 5 ਸ਼ੱਕੀ