ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’, ਮਿਲੇ 5 ਲੱਖ..ਤੇ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ !

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ', ਮਿਲੇ 5 ਲੱਖ..ਤੇ ਕੌਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ !