ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਿਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਔਰਤਾਂ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਿਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਔਰਤਾਂ