ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਚੀਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਟਬੁੱਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮ

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਚੀਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਟਬੁੱਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ