ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਢਿੱਡ, ਹੋਈ ਮੌਤ…

ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਢਿੱਡ, ਹੋਈ ਮੌਤ...