ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾ ਪਤੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਖਮੀ

ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾ ਪਤੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ