ਮਾਨ ਦਲ ਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੰਦ, ਕਿਤੇ ਠੁਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬੰਦ !

ਮਾਨ ਦਲ ਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੰਦ, ਕਿਤੇ ਠੁਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬੰਦ !