ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ