ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ