ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਮਰਦ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ!! ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ “ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ”, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕ ਗੱਲਬਾਤ

ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਮਰਦ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ!! ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ “ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ”