ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ LOC ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੌਖਲਾਇਆ ਪਾਕਸਿਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ….!

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ LOC ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਬੌਖਲਾਇਆ ਪਾਕਸਿਤਾਨ