ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜੁਆਬ

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜੁਆਬਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੂੰ