ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਗੇ ਬਟਨ,ਪਰ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਟਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਗੇ ਬਟਨ,ਪਰ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਟਨ ਦਾ