ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋ ਪਾਏ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਭੀਖ’ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ !

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋ ਪਾਏ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 'ਭੀਖ' ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ !