ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇ