ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤੇਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ