ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ SHO ਨੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ..!

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ SHO ਨੇ