ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ਼