ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ

ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ