ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ…

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ...