ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ..

ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ