ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਬੀੜਾ

ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬੋਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਬੀੜਾ